Regulamin


§ 1.

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy AV Świat (zwany dalej "Sklepem") działający pod adresami www.avswiat.eu / www.avswiat.pl prowadzony jest przez firmę EURO-AS  (zwaną dalej "Sprzedającym" lub "Spółką").
 2. Sklep umożliwia zawarcie umowy sprzedaży sprzętu audio - video oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwani dalej Klientami.
§ 2.

Warunki dokonywania zakupów w Sklepie drogą elektroniczną

 1. W celu skorzystania ze Sklepu zarówno komputer Klienta jak i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: komputer PC z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (zalecamy najnowszą wersję Firefox'a lub Opery) w rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższej, połączony z siecią Internet.
 2. Zakazane jest wysyłanie przez Klienta do Sklepu jakichkolwiek informacji:
  1. nie związanych z działalnością Sklepu,
  2. których treść narusza prawo,
  3. naruszających prawa innych osób.
 3. Znajdujące się na stronach internetowych Sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia ustalonej ilości podanych towarów na warunkach określonych w Sklepie. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty zakupu od Sprzedającego towarów wskazanych w zamówieniu.
 4. Ceny prezentowane w Sklepie mają charakter wyłącznie orientacyjny i podawane są w polskich złotych (PLN) w formie cen brutto (tj. po doliczeniu do ceny netto 23% podatku VAT). Podawane w Sklepie ceny towarów nie określają ceny dostawy do Klienta, która ustalana jest odrębnie dla każdego zamówienia składanego przez Klienta i której wysokość zależy od wartości zamówienia, daty realizacji zamówienia, dostępności towaru oraz warunków i sposobu realizacji dostawy i wykazywana jest odrębnie przy każdym zamówieniu.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie opisy towarów, specyfikacje oraz zamieszczane zdjęcia jak najlepiej odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Sprzedający nie może jednak zagwarantować, że dane zamieszczone w Sklepie nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania materiałów i informacji dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów albo ingerencji osób trzecich w treść informacji znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient powinien zwrócić się do Sklepu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia, które udzielane są w formie elektronicznej lub telefonicznie w dniach roboczych w godz. 10:00 – 20:00, pod numerami telefonów: (022) 435-78-46 / 506-125-883 oraz (022) 394-92-77 / 504-145-335.
 7. Klienci mogą dokonać jednorazowej rejestracji swych danych w Sklepie i posługiwać się uzyskanym identyfikatorem i hasłem podczas późniejszych sesji korzystania ze Sklepu, przy czym:
  1. rejestracji można dokonać ze strony internetowej Sklepu - wybierając opcję "Zarejestruj się".
  2. w celu zarejestrowania nowego konta wymagane jest podanie unikalnego identyfikatora (może to być tzw. "login" lub adres e-mail) oraz hasła, a następnie szczegółowych danych Klienta.
  3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostaną wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie.
 8. Klient zobowiązuje się, że wszelkie podawane przez niego dane i informacje będą zgodne ze stanem faktycznym. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości danych i informacji podawanych przez Klienta.
 9. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
 10. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych zawartych w zbiorach danych oraz ich poprawiania. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 11. Przekazane przez Klienta informacje są zastrzeżone i nie będą udostępniane osobom trzecim.
§ 3.

Składanie Zamówienia / Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą systemu informatycznego obsługi Sklepu (strony internetowej), dostępnego dla Klienta pod jednym z adresów wskazanych w § 1 ust. 1.
 3. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:
  1. wprowadzenie zamawianych produktów do tzw. Koszyka,
  2. wpisanie wszystkich wymaganych danych w formularzu zamówienia,
  3. wysłanie zamówienia do Sklepu,
  4. potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. W celu weryfikacji danych zamówienia oraz umożliwienia Klientowi wykonania czynności potwierdzenia zamówienia, o której mowa w ust. 3.d), Sklep wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia, korespondencję zawierającą szczegółowe dane i warunki realizacji zamówienia, w tym także cenę (zwane dalej "Specyfikacją Zamówienia") oraz hiperłącze do dedykowanej strony internetowej Sklepu służącej do potwierdzenia zamówienia.
 5. Potwierdzenie zamówienia wykonywane jest przez Klienta poprzez wywołanie w przeglądarce internetowej strony internetowej, o której mowa w ust. 4. Wywołanie następuje na skutek kliknięcia na hiperłącze zawarte w korespondencji elektronicznej otrzymanej przez Klienta od Sklepu, lub wpisanie w przeglądarce internetowej adresu strony, do której odnosi się hiperłącze.
 6. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty wysłania ze Sklepu Specyfikacji Zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu anulowane zostają wszystkie wcześniejsze oferty, informacje i uzgodnienia dotyczące ceny i warunków zakupu towarów wymienionych w Specyfikacji Zamówienia przesłanej Klientowi. W zależności od rodzaju wyrobów, stanu ich dostępności i możliwości dostawy Sklep może zastrzec krótszy niż 7-dniowy termin dla złożenia przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.
 7. Umowę sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie uważa się za zawartą dopiero w chwili kiedy Sklep otrzyma od Klienta potwierdzenie zamówienia, wykonane i złożone przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi powyżej w ustępach 3.d) 5 i 6 .
 8. Sklep może uzależnić realizację zamówienia od wcześniejszego podania przez Klienta numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi firmy EURO-AS weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 9. Określone w niniejszym Regulaminie warunki sprzedaży i wysyłki towarów dotyczą wyłącznie sprzedaży i dostawy towarów na terenie Polski . Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę wymagają każdorazowo odrębnego indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sklepem.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub przesunięcia w czasie zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.
§ 4.

Płatności

 1. Wiążącą cenę sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów wraz z kosztami transportu określa Specyfikacja Zamówienia.
 2. Zapłata ceny przez Klienta może być dokonana w wybrany przez Klienta, jeden z następujących sposobów:
  1. za pobraniem - zapłata kurierowi przy odbiorze towaru,
  2. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Specyfikacji Zamówienia
  3. gotówką w kasie Sprzedającego - przy odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego.
§ 5.

Realizacja umowy sprzedaży

 1. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty zawarcia i akceptacji umowy sprzedaży. Czas realizacji zamówienia jest podany orientacyjnie i może być przedłużony w zależności od dostępności towaru w magazynie Sklepu oraz czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską (pocztę, itp.). W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sklep powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia.
 2. Zamówione towary mogą być dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane przez Klienta w siedzibie Sprzedającego. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dostarczana jest do Klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone, a koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedający. W przypadku odbioru towarów w siedzibie Sprzedającego, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie przez Klienta terminu odbioru.
 3. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane paragonów fiskalnych lub faktur VAT - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
§ 6.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stanowiącego przedmiot umowy.
 2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
  1. gdy towar został uszkodzony przez Konsumenta,
  2. gdy dostarczony Konsumentowi towar nie nadaje się już do dalszej sprzedaży.
 3. Towar powinien zostać zwrócony na koszt i ryzyko Klienta w nienaruszonym stanie, w oryginalnych opakowaniach. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie - np. odtwarzacz DVD, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, zabezpieczenia, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), a samo urządzenie oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły śladów używania.
 4. Do przesyłki zwrotnej Klient zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na wskazane konto bankowe, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.
 5. W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru po pomniejszeniu o koszty obciążające Klienta.
 6. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Dokonanie przez Klienta zapłaty ceny przy odbiorze osobistym lub przy odbiorze towaru dostarczanego za pobraniem jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do stanu przesyłki .
 8. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.
§ 7.
 1. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
 2. Klient ma obowiązek pisemnie powiadomić Sprzedającego o odmowie przyjęcia towaru w terminie 7 dni od dnia dostawy towaru. W przypadku uchybiania powyższemu terminowi i przewidzianej formie powiadomienia, uważa się, że Klient przyjął i zaakceptował dostarczony mu towar.
 3. Postanowienia § 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
 1. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem towaru na koszt Sprzedającego.
 2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w § 6 z jednak tą zmianą, że w zwrot towaru następuje na koszt Sprzedającego.
§ 9.
 1. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku:
  1. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
  2. zalegania przez Klienta z płatnościami w stosunku do Sprzedającego,
  3. stwierdzenia, ze Klient wpisany jest do Krajowego Rejestru Długów,
  4. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych teleadresowych przy składaniu zamówienia, a w szczególności numeru telefonu i adresu,
  5. uznania przez Sprzedającego, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie oszustwa przez co należy rozumieć każde działanie Klienta niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycie uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwo, użycie cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywanie się pod innego Klienta,
  6. braku zapłaty pełnej ceny za zamówione towary w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta, jeśli wybrał on dokonanie przedpłaty przelewem,
  7. wystąpienia innych okoliczności - w szczególności wpływających na możliwość realizacji zamówienia.
§ 10.

Zastrzeżenie Prawa Własności / Ryzyko

 1. Prawo własności towaru przechodzi na Klienta dopiero z chwilą dokonania zapłaty pełnej ceny za dostarczony towar.
 2. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczeniu mu towaru.
§ 11.

Rękojmia / Gwarancja jakości

 1. Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi wyłącznie w zakresie dotyczącym wymiany towaru na nowy wolny od wad i tylko w przypadku jeśli reklamowany towar był wcześniej co najmniej trzykrotnie naprawiany z powodu istotnych wad, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Postanowienia ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument.
 3. Towary zakupione w Sklepie są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z towarem oraz przy na stronie internetowej Sklepu.
§ 12.

Postępowanie Reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji drogą pocztową listem poleconym, reklamacja może być dodatkowo złożona w formie korespondencji elektronicznej z jednoczesną informacją o dacie wysłania reklamacji w drodze pocztowej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy odbioru towaru dokonano w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę i potwierdzi on to w protokole reklamacyjnym.
 3. Reklamacje dotyczące towarów będą rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana na adres podany przez Klienta przy składaniu reklamacji.
§ 13.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli Klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji elektronicznych, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania takich informacji.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sklepu, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 5. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail do Grupa Allegro S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro S.A. moich danych osobowych,  w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
§ 14.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta (zamawiającego) umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak polubowne uregulowanie spornych kwestii okazałoby się niemożliwe wszelkie spory Stron będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Polityka prywatności

AV Świat szanuje prawo do prywatności każdego użytkownika. Staramy się ograniczać wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia im usług na najwyższym poziomie. Niezbędne do realizacji zamówień dane służą wyłącznie do wewnętrznych potrzeb działania firmy i jej serwisu. Dodatkowo firma nasza dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe naszych klientów chronione były w sposób właściwy. Nie udostępniamy zebranych danych osobom trzecim.

O wszelkich zmianach w polityce prywatności, które mogą pojawić się w związku ze zmianami w polskim prawie, będziemy na bieżąco informować. Jednakże zmiany te nie spowodują udostępnienia danych osobowych osobom trzecim.